Общи условия за използване на сайт www.icademy.bg

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между „Айкадеми“ ООД, собственик на сайта iCademy.bg, и неговите потребители.

Съдържанието на сайта, а именно всички текстове, изображения, видеа и др. представляват защитена интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Използването на каквато и да било част от съдържанието на iCademy.bg, без предварителното писмено съгласие на „Айкадеми“ ООД, е наказуемо по българския закон .

Всички потребители на iCademy.bg, имат право да използват предоставяните от сайта услуги само при спазване на настоящите общи условия.

С всяко кликване върху хипер линк от iCademy.bg, потребителите декларират съгласие с настоящите общи условия и се съгласяват да използват iCademy.bg съгласно правилата и условията описани по-долу.

Основни понятия

  • По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:потребител е всяко физическо лице, посещаващо iCademy.bg и използващо намиращата се в него информация
  • iCademy.bg представлява виртуален информационен ресурс със свободен достъп, собственост на „Айкадеми“ ООД. За краткост по-долу в текста iCademy.bg ще бъде наричан “сайта”

Права и задължения на потребителите

  • Потребителят е длъжен да обезщети iCademy.bg при нанесени от него вреди на сайта, в случай на злонамерено действие породило загуби както на „Айкадеми“ ООД така и на свързани с нея трети лица.
  • Всеки потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите общти условия за позлване на сайта.

Права и задължения на iCademy.bg